Δημιουργούμε ασφαλείς, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜoyΣ χωρίς αποκλεισμούς με τη συμβολη των διεθνων προτυπων

Της Άννα ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ*

Oι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις μας είναι αυξημένες, πολυσύνθετες και πολυδιάστατες. Οι δημόσιες μεταφορές, οι υποδομές ,η ύδρευση, η ενέργεια και η ασφάλεια είναι τομείς στους οποίους οι πόλεις μας θα πρέπει να διαχειριστούν έτσι ώστε να παραμείνουν βιώσιμες. Ο αστικός πληθυσμός ολοένα και αυξάνεται και η αστικοποίηση είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σε κάθε σύγχρονη πόλη.

Τα Πρότυπα αποτελούν βοηθητικά εργαλεία έτσι ώστε οι πόλεις μας να παραμείνουν βιώσιμες  και να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Τα Διεθνή πρότυπα αντιπροσωπεύουν τη διεθνή συναίνεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται ανά το παγκόσμιο για να καταστεί μια πόλη ασφαλής, πρόσβαση και τελικά να εκπληρώσει τους 17 Παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ (SDGS)για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η βιώσιμη πόλη είναι ο τόπος ή η κοινότητα  που αξιοποιεί τη γνώση, τη τεχνολογία και καινοτομία για τη βιωσιμότητα της στα διοικητικά της όρια· ευνοώντας την ποιότητα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη “The 2030 Agenda for Sustainable Development”, δημιουργούν υποχρεώσεις για αποτελεσματική και αποδοτική χρήση πόρων για κράτη, ανθρώπινες κοινότητες, οργανισμούς και πολίτες. Σε γενικό  πλαίσιο έχουν σαν στόχο  τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση ευημερίας για όλους. Η συμβολή της Τυποποίησης και των Προτύπων στην επίτευξη των 17 στόχων του ΟΗΕ είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντική. Τυποποίηση και Πρότυπα σιωπηλά αγωνίζονται για τη βελτίωση των αστικών υποδομών και την εξασφάλιση βιώσιμης προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

Οι ηγέτες μιας πόλης θα πρέπει να καθορίσουν τους στόχους τους  έτσι ώστε να επιτευχθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η σωστή ενεργειακή διαχείρηση,η υπεύθυνη κατανάλωση νερού, η προαγωγή της υγείας της ασφάλειας και ευημερίας των πολίτων και πολλά άλλα.

Το πρότυπο ISO 37101 «Συστήματα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας των πόλεων – Απαιτήσεις και Οδηγίες Εφαρμογής» καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, βοηθά τις πόλεις να καθορίσουν τους στόχους για τη βιωσιμότητα τους και να θέσουν σε εφαρμογή στρατηγικές κατευθύνσεις για την επίτευξη τους. Το πρότυπο θέτει τις προδιαγραφές και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα βοηθηθούν οι κοινότητες να διαμορφώσουν την στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουν. To πρότυπο δίδει καλές πρακτικές που συμβάλουν στη βελτίωση θεμάτων όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συναινετικών προσεγγίσεων, η προώθηση κοινοτικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, η βελτίωση της υγείας και ευημερίας των πολιτών, η ενθάρρυνση για αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης.

Το εν λόγω πρότυπο υποστηρίζεται από το πρότυπο ISO 37120:2014, Sustainable Development in Communities —  Indicators for City Services and Quality of Life, το οποίο παρέχει ένα σύνολο τυποποιημένων δεικτών που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιωσιμότητας και παρουσιάζει μια ενιαία προσέγγιση γι’ αυτό που μετριέται και στον τρόπο που η μέτρηση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τους βασικότερους δείκτες μέτρησης των επιδόσεων των προσφερόμενων υπηρεσιών μια πόλης.

Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου των επιδόσεων της πόλης. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανάγκες της πόλης ως ευρύτερο αστικό σύστημα. Ο σχεδιασμός για μελλοντικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα χρήση και αποδοτικότητα των πόρων, προκειμένου να σχεδιάζεται καλύτερα το αύριο.

Η σωστή ενεργειακή διαχείριση των πόλεων είναι εξίσου σημαντική και αποτελεί καίριο σημείο για την ανάπτυξη βιωσιμότητας μια πόλης. Τα διεθνή πρότυπα δύναται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών έτσι ώστε να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης αλλά και να παρακολουθούνται οι επιδόσεις αυτού του σχεδιασμού. Το Διεθνές πρότυπο ΙSO 17742:2015 Energy Efficiency and Savings calculation for countries,regions and cities παρέχει δείκτες και μετρήσεις  για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς τελικής χρήσης όπως η βιομηχανία ,τα νοικοκυριά οι υπηρεσίες κ.α. Επιπρόσθετα το πρότυπο ISO 50001:2011 Energy Management Systems.Requirement with guidance for use είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που βοηθά τους οργανισμούς να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης  για αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας ενώ παράλληλα η σειρά προτύπων ISO 52000 η οποία αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών.

Σημαντικό επίτευγμα σε μια πόλη είναι η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της αστικής κινητικότητας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να διεξάγονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αλλά και με παράλληλη μείωση της ρύπανσης. Τα πρότυπα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όσον αφορά τις μεταφορές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και ορθολογιστική χρήση των οδικών δικτύων. Για παράδειγμα, υπάρχουν πρότυπα για ευφυή συστήματα μεταφορών, τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.α. Το πρότυπο ISO 39001:2012  Road Traffic Safety management Systems-Requirements with guidance for use  καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας. Σε τροχιά εκπόνησης  βρίσκεται και το Διεθνές πρότυπο ISO 39002 Good Practices for implementing Commuting Safety Management, το οποίο ορίζει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες δύναται να εφαρμόσουν οι οργανισμοί έτσι ώστε να προστατεύουν το προσωπικό τους όταν κατευθύνεται ή αποχωρεί από τον χώρο εργασίας του.

 

Η κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι μια μεγάλη απειλή την οποία έχουν να  αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες πόλεις. Τα διεθνή πρότυπα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το Διεθνές πρότυπο ISO 24510:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services -- Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users, έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις αρχές στην επίτευξή υψηλών επιπέδων ποιότητας που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις των χρηστών και θα συμβαδίζουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι πόλεις μας αποτελούν θύλακες καινοτομίας ,οδηγοί της οικονομίας και ο τόπος όπου προάγεται η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας. Χρέος μας λοιπόν είναι να αγωνιστούμε και να τις  προστατέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση  Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS),ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα στο Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS. Eπιπρόσθετα, σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περαιτέρω εμπλοκή στις εργασίες τυποποίησης αναφορικά με το εν  λόγω θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Οργανισμό.

 • Η κα Άννα Διονυσίου είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμού Τυποποίησης.(CYS)

 

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Πορεία Ειρήνης – Να μη λείψει κανείς! – Του Δώνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΗ
  Πορεία Ειρήνης – Να μη λείψει κανείς! – Του Δώνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΗ Του Δώνη Χριστοφίνη* Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις με εκπροσώπους, τους Τραμπς, Νετανιάχου κι άλλους, εντείνουν το μακελειό στην περιοχή μας και αλλού. Απειλούν όλη την ανθρωπότητα ακόμα και με πυρηνικό πόλεμο. Ο πόλεμος σκορπά το θάνατο, την καταστροφή, την πείνα, την προσφυγιά και την εμπορία προσώπων και οργάνων. Ένας δε, πυρηνικός πόλεμος θα αφανίσει κάθε ζωή στον πλανήτη μας.
 • Δημιουργούμε ασφαλείς, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, προσβάσιμους, χωρίς αποκλεισμούς με τη συμβολή των διεθνών προτύπων - Της Άννας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
  Δημιουργούμε ασφαλείς, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, προσβάσιμους, χωρίς αποκλεισμούς με τη συμβολή των διεθνών προτύπων - Της Άννας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δημιουργούμε ασφαλείς, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜoyΣ χωρίς αποκλεισμούς με τη συμβολη των διεθνων προτυπων Της Άννα ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ* Oι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις μας είναι αυξημένες, πολυσύνθετες και πολυδιάστατες. Οι δημόσιες μεταφορές, οι υποδομές ,η ύδρευση, η ενέργεια και η ασφάλεια είναι τομείς στους οποίους οι πόλεις μας θα πρέπει να διαχειριστούν έτσι ώστε να παραμείνουν βιώσιμες. Ο αστικός πληθυσμός ολοένα και αυξάνεται και η αστικοποίηση είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σε κάθε σύγχρονη πόλη.
 • Όταν το όραμα γίνεται πραγματικότητα – Του Θεόδωρου (Άκη) Φ. Ηλία
  Όταν το όραμα γίνεται πραγματικότητα – Του Θεόδωρου (Άκη) Φ. Ηλία  Η Τεχνική Σχολή Πάφου τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Τα τελευταία εφτά χρόνια, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στην Τεχνική Εκπαίδευση στην Πάφο έχει αυξηθεί κατά 37%. Μάλιστα, η εισδοχή σε μερικούς από τους κλάδους, απαιτεί πολύ καλούς έως και άριστους βαθμούς. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των μαθητών που πετυχαίνουν στις Παγκύπριες εξετάσεις, έχει αυξηθεί σημαντικά. Επιπρόσθετα, για επτά συνεχή έτη εφαρμόζεται το πρόγραμμα εισαγωγικών μαθημάτων(το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα μαθήματα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά,…
 • Η Κύπρος σε τροχιά κορυφαίου προορισμού Αθλητικού Τουρισμού
  Η Κύπρος σε τροχιά κορυφαίου προορισμού Αθλητικού Τουρισμού Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο τμήμα αγοράς με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και σημαντική αγοραστική δύναμη. Πρόκειται για την πιο ταχέως αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού διεθνώς.
 • Οι παθογένεια των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα - Του Ξένιου ΜΑΜΑ
  Οι παθογένεια των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα - Του Ξένιου ΜΑΜΑ Από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις επέλεξαν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να εφαρμόσουν ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων στο οποίο οι όροι και συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όπως είναι γνωστό, οι διαπραγματεύσεις αυτές καταλήγουν σε συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών και ονομάζονται συλλογικές συμβάσεις.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top